n i e u w s

25/04/'20

De (hangbuik)varkens en schildpadden kregen nieuwe verblijven, en we leukten samen met een aantal vrijwilligers de hondenhokken op met tekeningen en teksten.

 
 

e l k e   d a g   g e o p e n d   v a n   1 4 u   t o t   1 7 u

T i e n s e s t r a a t   9 7 
3 4 7 0   K o r t e n a k e n

  • Black Instagram Icon

© 2020 Anthe Lainé voor De Zorghoeve VZW

0474/01.26.42

( M a r c   D e   K e y s e r )

s c h r i j f   u   h i e r   i n   v o o r   o n z e   n i e u w s b r i e f

e n   v o l g   o n z e   d i e r e n   e n   e v e n e m e n t e n